.........

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทุกท่าน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ข่าวการรับสมัคร

ปฏิทินและรายละเอียดคุณสมบัติ การรับสมัคร (ระบบ TCAS)

การรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง (TCAS รอบที่ 2) สมัครที่นี้คลิ๊กเลย


  คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร


  คณะ


  สาขาวิชา


  ระบุวิชา GAT/PAT, วิชา สามัญ ที่ใชในการคัดเลือก

  ระบุแผนการเรียน

  ระบุ

  GPAX

  คะแนนขั้นต่ํา (GATสวนที่ 2)/PAT, วิชาสามัญ (ระบุเปน รายวิชา)

  จํานวนรับ

  1. ตองเปนกําลังผูศึกษาใน

  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง

  33 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

  วิทยาการจัดการ

  การจัดการ

  GAT/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60

  การตลาด

  GAT/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60

  ธุรกิจระหวางประเทศ

  GAT/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60

  การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว

  GAT/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60

  การจัดการโลจิสติกส

  GAT/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60

  การบัญชีบริหาร

  GAT/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60

  การเงินและการลงทุน

  GAT, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60


  การจัดการ (ภาคพิเศษ)

  GAT, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60

  2. มีผลคะแนนสอบ GAT ตอน 2 วิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 24 คะแนน

  การตลาด (ภาคพิเศษ)

  GAT, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60

  ธุรกิจระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ)

  GAT, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60

  การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (ภาคพิเศษ)

  GAT, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60

  การจัดการโลจิสติกส (ภาคพิเศษ)

  GAT, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60


  การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

  GAT, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60


  การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)

  GAT, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  60


งานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โทรศัพท์ +66 (0) 3835 2381 โทรสาร +66 (0) 3835 2381