.........

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทุกท่าน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ข่าวการรับสมัคร

ปฏิทินและรายละเอียดคุณสมบัติ การรับสมัคร (ระบบ TCAS)

การรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการรับตรง 9 จังหวัด (TCAS รอบที่ 2)


  คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร


  คณะ


  สาขาวิชา


  ระบุวิชา GAT/PAT, วิชา สามัญ ที่ใชในการคัดเลือก

  ระบุแผนการเรียน

  ระบุ

  GPAX

  คะแนนขั้นต่ํา (GATสวนที่ 2)/PAT, วิชาสามัญ (ระบุเปน รายวิชา)

  จํานวนรับ

  1. ตองเปนกําลังผูศึกษาใน

  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขต

  9 จังหวัดไดแก จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว สมุทรปราการ

  วิทยาการจัดการ

  การจัดการ

  GAT85/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40

  การตลาด

  GAT85/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40

  ธุรกิจระหวางประเทศ

  GAT85/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40

  การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว

  GAT85/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40

  การจัดการโลจิสติกส

  GAT85/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40

  การบัญชีบริหาร

  GAT85/ PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40

  การเงินและการลงทุน

  GAT85, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40


  การจัดการ (ภาคพิเศษ)

  GAT85, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40

  2. มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ํากวา 16 คะแนน และคะแนน

  การตลาด (ภาคพิเศษ)

  GAT85, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40

  ธุรกิจระหวางประเทศ (ภาคพิเศษ)

  GAT85, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40

  การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว (ภาคพิเศษ)

  GAT85, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40

  การจัดการโลจิสติกส (ภาคพิเศษ)

  GAT85, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40


  การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

  GAT85, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40


  การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)

  GAT85, PAT1

  วิทย-คณิต/ศิลป-คํานวณ

  2.00

  GAT85≥24

  40


ฝ่ายจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โทรศัพท์ +66 (0) 3835 2825 โทรสาร +66 (0) 3835 2380