.........

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทุกท่าน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ข่าวการรับสมัคร

ปฏิทินและรายละเอียดคุณสมบัติ การรับสมัคร (ระบบ TCAS)

การรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน กันผ่าน ทปอ. รับสมัคร 9 - 19 พ.ค. 2561 (TCAS รอบที่ 3) สมัครที่นี้คลิ๊กเลย


  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร


  คณะ


  สาขาวิชา


  ระบุวิชา GAT/PAT

  ระบุวิชาสามัญ 9 วิชา

  ระบุแผนการเรียน

  ระบุ

  GPAX

  คะแนนขั้นต่ํา (GAT/PAT)

  คะแนนขั้นต่ํา วิชาสามัญ (09,19,29,39)

  จํานวนรับ

  1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สาหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดาเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  วิทยาการจัดการ

  การจัดการ

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40

  การตลาด

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40

  ธุรกิจระหว่างประเทศ

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40

  การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40

  การจัดการโลจิสติกส์

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40

  การบัญชีบริหาร

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40

  การเงินและการลงทุน

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40


  การจัดการ (ภาคพิเศษ)

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40

  2. มีผลคะแนนสอบ O-NET ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน

  การตลาด (ภาคพิเศษ)

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40

  ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40

  การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40

  การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40


  การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40


  การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)

  GAT 85/ PAT1 71

  09,19,29,39

  วิทย์-คณิต/ศิลป์-คํานวณ

  2.00

  ∑x̄

  40


งานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โทรศัพท์ +66 (0) 3835 2381 โทรสาร +66 (0) 3835 2381