TCAS 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566

1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 1)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 4-5 ภาคการศึกษา โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมีจำนวนหน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้สำเนาเอกสารผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ฉบับจริง 6 ภาคการศึกษา โดยต้องมีจำนวนหน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีคะแนน TGAT

 • ระบุ GPAX
  • หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)
   • ภาคปกติ   GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50
   • ภาคพิเศษ  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
  • หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
   • GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. Portfolio ผลงาน จำนวนไม่เกิน 10 แผ่น (ไม่รวมหน้าปก) เช่น เอกสาร/เกียรติบัตร/หนังสือรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ การเข้าค่าย ทักษะวิชาชีพ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา ระบุ GPAX เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาคปกติ
การจัดการ 2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 20

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 20
การบัญชี 2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40
การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40
การเงินและการลงทุน  2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40
 
ภาคพิเศษ
การจัดการ (ภาคพิเศษ) 2.00 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) 2.00 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 2.00 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
2.00 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 20

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
2.00 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 20
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 2.00 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 2.00 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40
การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)  2.00 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 40
รวมจำนวนรับภาคภาษาไทย (Thai Program) 440

 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา ระบุ GPAX เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 20
การเงินและการลงทุน (ภาษาอังกฤษ) 2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 20
การจัดการ (ภาษาอังกฤษ) 2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 20
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาษาอังกฤษ) 2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 20
การบัญชี (ภาษาอังกฤษ) 2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 20
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาอังกฤษ) 2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 20

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ภาษาอังกฤษ)

 • แขนงการจัดการโรงแรม
2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 10

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ภาษาอังกฤษ)

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
2.50 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 10

รวมจำนวนรับภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

140

 

t1

 

kums
Tags