TCAS 2 โควตารับตรง (Quota) ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการจัดการ

1.โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง
ปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2)

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ตามสาขาวิชากำหนด เป็นนักเรียนที่ศึกษาในเขตภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา  นราธิวาส

map

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม

 • มีผลคะแนนสอบ TGAT/ A-Level (คณิต1)

 

ระบุ GPAX

 • ภาคปกติ
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยว่า 2.50
 • ภาคพิเศษ
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยว่า 2.00
    
 • ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยว่า 2.50

 

รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก

 

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา ระบุ GPAX ระบุวิชา TGAT,A-Level
ที่ใช้ในการคัดเลือก
จำนวนรับ
ภาคปกติ
การจัดการ 2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 30
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 30
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 30

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 25

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 25
การบัญชี 2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 30
การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 30
การเงินและการลงทุน  2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 30
 
ภาคพิเศษ
การจัดการ (ภาคพิเศษ) 2.00 TGAT/ A-Level (คณิต1) 40
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) 2.00 TGAT/ A-Level (คณิต1) 40
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 2.00 TGAT/ A-Level (คณิต1) 40

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
2.00 TGAT/ A-Level (คณิต1) 20

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
2.00 TGAT/ A-Level (คณิต1) 20
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 2.00 TGAT/ A-Level (คณิต1) 40
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 2.00 TGAT/ A-Level (คณิต1) 40
การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)  2.00 TGAT/ A-Level (คณิต1) 40
       

 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา ระบุ GPAX ระบุวิชา TGAT,A-Level
ที่ใช้ในการคัดเลือก
จำนวนรับ
การจัดการ 2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 20
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 20
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 20

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 10

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 10
การบัญชี 2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 20
การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 20
การเงินและการลงทุน  2.50 TGAT/ A-Level (คณิต1) 20
   

สมัครได้ที่ https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission/

t2

 


2.โครงการขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ
ปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในเขตจังหวัดชลบุรี

 

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา ระบุ GPAX

ระบุวิชา TGAT

(ต้องมี)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
(ต่อโรงเรียน)
จำนวนรับ
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาคปกติ
การจัดการ 2.50

P

12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25
การบัญชี 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การเงินและการลงทุน  2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
 
ภาคพิเศษ
การจัดการ (ภาคพิเศษ) 2.00 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) 2.00 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 2.00 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
2.00 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
2.00 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 2.00 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 2.00 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)  2.00 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
   

 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา ระบุ GPAX

ระบุวิชา TGAT

(ต้องมี)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
(ต่อโรงเรียน)
จำนวนรับ
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
การจัดการ 2.50

P

12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25
การบัญชี 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การเงินและการลงทุน  2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
   

 

 


3.โควตานักเรียนอำเภอบ่อทอง
ปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในเขตอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา ระบุ GPAX

ระบุวิชา TGAT

(ต้องมี)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
(ต่อโรงเรียน)
จำนวนรับ
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาคปกติ
การจัดการ 2.50

P

12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การบัญชี 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การเงินและการลงทุน  2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
   

 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา ระบุ GPAX

ระบุวิชา TGAT

(ต้องมี)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
(ต่อโรงเรียน)
จำนวนรับ
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
การจัดการ 2.50

P

12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การบัญชี 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การเงินและการลงทุน  2.50 P 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
   

 

 


 

4.โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา GPAX (20%)

เกณฑ์การพิจารณา
TGAT และ A-Level

เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
 
TGAT A-Level (คณิต 1) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาคปกติ
การจัดการ 20%

40%

40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การบัญชี 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการโลจิสติกส์ 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การเงินและการลงทุน  20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
 
ภาคพิเศษ
การจัดการ (ภาคพิเศษ) 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)  20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
   

 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา GPAX (20%)

เกณฑ์การพิจารณา
TGAT และ A-Level

เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
 
TGAT A-Level (คณิต 1) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
การจัดการ 20%

40%

40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย
20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การบัญชี 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการโลจิสติกส์ 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การเงินและการลงทุน  20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1