TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการจัดการ

TCAS รอบที่ 3 Admission 
 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
 2. การคำนวณคะแนน
  • การคำนวณคะแนน

   เกรดเฉลี่ย 20%
   ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30%
   A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 25%
   A-Level วิชาภาษาอังกฤษ 25%

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ "หลักสูตรภาคภาษาไทย"

 

สาขาวิชา  คะแนน  TGAT 
 
GPAX คะแนน A-Level

Math (1)

คณิตศสตร์ประยุกต์ 1

Eng

ภาษาอังกฤษ

  30% 20% 25 % 25%
ภาคปกติ    
การจัดการ / / / /
ธุรกิจระหว่างประเทศ / / / /

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการโรงแรม
/ / / /

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • แขนงการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย
/ / / /
การบัญชี / / / /
การจัดการโลจิสติกส์ / / / /
การเงินและการลงทุน  / / / /
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา / / / /
ภาคพิเศษ    
การจัดการ (ภาคพิเศษ) / / / /
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) / / / /
        /

  การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ภาคพิเศษ)

  • แขนงการจัดการโรงแรม
  / / / /

  การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ภาคพิเศษ)

  • แขนงการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย
  / / / /
  การบัญชี (ภาคพิเศษ) / / / /
  การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) / / / /
  การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) / / / /
  การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) / / / /

   


   


  สาขาวิชาที่เปิดรับ "หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
  (English Programs :EP)"

  สาขาวิชา  คะแนน  TGAT 
   
  GPAX คะแนน A-Level

  Math (1)

  คณิตศสตร์ประยุกต์ 1

  Eng

  ภาษาอังกฤษ

    30% 20% 25 % 25%
  ภาคภาษาอังกฤษ    
  การจัดการ / / / /
  ธุรกิจระหว่างประเทศ / / / /

  การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

  • แขนงการจัดการโรงแรม
  / / / /

  การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

  • แขนงการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย
  / / / /
  การบัญชี / / / /
  การจัดการโลจิสติกส์ / / / /
  การเงินและการลงทุน  / / / /
  การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา / / / /
   

  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ และค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร

  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ตลอดหลักสูตร (4 ปี) เป็นเงิน 471,200 บาท โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บในแต่ละภาคการศึกษา ภาคการศึกษาแรกเข้า 59,950 และภาคการศึกษาถัดไป 58,750

   

  ดูรายละเอียดการับสมัคร TCAS รอบที่ 3 http://www.mytcas.com (ทปอ.)
  คลิกเพื่อดาวน์โหลดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของการสมัครคัดเลือกที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mytcas.com โดยลิงก์จะอยู่ด้านล่างสุดของ website

  ืnew