วีดิโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำสาขาการเงินและการลงทุน

แนะนำสาขาการจัดการ

แนะนำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

แนะนำสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

แนะนำสาขาบัญชีบริหาร

แนะนำสาขาการจัดการโลจิสติกส์

 

แนะนำหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program: EP)


 

B.B.A. (International Business)  บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

B.B.A. (Finance and Investment) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)