อัตราค่าธรรมเนียมศึกษา หลักสูตรภาคอังกฤษ (English Program: EP) | คณะวิทยาการจัดการ

Teaser
อัตราค่าธรรมเนียมศึกษา หลักสูตรภาคอังกฤษ (English Program: EP)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ตลอดหลักสูตร (4 ปี) เป็นเงิน 471,200 บาท
โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บในแต่ละภาคการศึกษาเป็นดังนี้

 

 

 

 

ชั้นปีที่

 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา(บาท)

 

 

ภาคต้น

 

 

ภาคปลาย

 

 

รวม

 

 

ไทย

 

 

ไทย

 

 

ไทย

 

 

ปีที่ 1

 

 

59,950

 

 

58,750

 

 

118,700

 

 

ปีที่ 2

 

 

58,750

 

 

58,750

 

 

117,500

 

 

ปีที่ 3

 

 

58,750

 

 

58,750

 

 

117,500

 

 

ปีที่ 4

 

 

58,750

 

 

58,750

 

 

117,500

 

 

รวม

 

 

471,200