หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้ 

grad

ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://grad.ms.src.ku.ac.th/