ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

 

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย และสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยในอันที่จะทำหน้าที่ บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
     จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิซาการและบุคลากร ทำให้คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนัก ถึงความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงได้ประกาศจัดตั้งโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ เพื่อดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในภาคปกติ ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ทัดเทียมกัน อีกทั้งตระหนักต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ที่ต้องการกระจายโอกาสทางการศึกษา สู่ภูมิภาคตะวันออกเพื่อตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาประเทศตามลำดับ โดยมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง เสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ ทางการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการสาขาต่างๆ และการจัดการการขนส่ง โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีความต้องการ จากฐานการผลิต และระบบเศรษฐกิจหลัก ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ภาคพิเศษ นั้น แตกต่าง จากภาคปกติ อย่างไร

  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงกว่าภาคปกติ
  • ช่วงของเวลาเรียน นิสิตภาคปกติจะเริ่มเรียนในเวลา 09.00-16.00 วันจันทร์-เสาร์ และนิสิตภาคพิเศษจะเริ่มเรียนในเวลา 13.00 -19.30 วันจันทร์-อาทิตย์
  • *** หมายเหตุ ทั้งนี้เวลาเรียน และตารางเรียน ของนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการลงทะเบียนของนิสิตแต่ละบุคคล

re-pe

อัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรภาคภาษาไทย | คณะวิทยาการจัดการ 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ภาคปกติ  

คณะ/สาขาวิชา 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค

ภาคแรก*

ภาคปกติ**

ภาคฤดูร้อน***

คณะวิทยาการจัดการ

- ทุกสาขาวิชา 
 

18,000

16,500

5,000

ภาคพิเศษ

คณะ/สาขาวิชา 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค

ภาคแรก*

ภาคปกติ**

ภาคฤดูร้อน***

คณะวิทยาการจัดการ

- ทุกสาขาวิชา 
 

24,900

23,700

5,400