ประกาศสอบวัดผลภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 66 (KET-1)

"นิสิตปี 1 (รหัส 66) ทุกวิทยาเขต" สอบวัดผลภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เพื่อจัดชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก 

 

หากไม่ดำเนินการใดๆ ภายในวันที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ได้

เงื่อนไขการจัดชั้นเรียนเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละวิทยาเขต