.........

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทุกท่าน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ข่าวการรับสมัคร

ปฏิทินและรายละเอียดคุณสมบัติ การรับสมัคร (ระบบ TCAS)

รอบที่ 4 การรับแบบระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2561ดูรายละเอียดที่นี้

รหัสคณะ

สาขา

O-NET

GAT (รหัส 85)

PAT (รหัส 71-82)

คุณสมบัติพิเศษ

จำนวนรับ

คะแนนรวมต่ำสุด (%) ปี 2560

เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา (%)

ค่าน้ำหนัก(%)

เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา (%)

วิชา

ค่าน้ำหนัก(%)

วิชา

ค่าน้ำหนัก(%)

รวม

เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา (%)

 

 

 

0354

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

43.57

0355

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

39.43

0356

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคปกติ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

38.54

0357

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

44.05

0358

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

43.77

0359

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคปกติ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

54.12

0360

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

47.44

0361

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

40.61

0362

สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

41.4

0363

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

41.84

0364

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

44.71

0365

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

41.71

0366

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

46.94

0367

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

03>=16

30

-

71

-

-

-

20

-

 

20

42.16งานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โทรศัพท์ +66 (0) 3835 2381 โทรสาร +66 (0) 3835 2381