.........

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทุกท่าน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ข่าวการรับสมัคร

การรับสมัคร รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาการจัดการ) สมัครที่นี้

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ในการคัดเลือกเข้าศึกษาจะนาคะแนนที่ผู้สมัครได้รับจากการเข้าสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน โดยมีเกณฑ์การคิดคะแนนและองค์ประกอบ ดังนี้
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ 7 สาขาวิชา (ภาคพิเศษ)
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

ประเภทการสอบ/วิชาสอบ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง PAT หรือ วิชาสามัญ)

รหัสวิชา

ค่าร้อยละ

1. GAT

 

 

1.1 ความถนัดทั่วไป (ค่าร้อยละ)

85

60

2. PAT

 

 

2.1 P1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

71

40

3. วิชาสามัญ ประกอบด้วย

 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

09 19 29

60

คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

39 89

40งานจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โทรศัพท์ +66 (0) 3835 2381 โทรสาร +66 (0) 3835 2381