โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง
ปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 2)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นปีสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ตามสาขาวิชากำหนด เป็นนักเรียนที่ศึกษาในเขตภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก  ปราจีนบุรี สระแก้ว สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา  นราธิวาส

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม

  • มีผลคะแนนสอบ TGAT/ A-Level (คณิต1)
  • สัดส่วนคะแนน TGAT, A-Level ที่ใช้ในการคัดเลือก
  • TGAT = 60%
  • A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ = 40% สามารถเลือกใช้คะแนนได้ ดังนี้
    • ทุกสาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
    • เฉพาะสาขาการจัดการ, การตลาดดิจิทัลฯ และการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สามารถเลือกใช้ คะแนนคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือ 2 อย่างใดอย่างหนึ่งได้
  • การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • ระบุ GPAX มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่า (รวม 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยว่า 2.00

รายละเอียดการรับ/เกณฑ์การคัดเลือก

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
no สาขาวิชา GPAX TGAT A-Level คณิตศาสตร์ จำนวนรับ กลุ่มภาค
1 สาขาการจัดการ 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 30 ภาคปกติ
2 สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 30 ภาคปกติ
3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 26 ภาคปกติ
4 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 26 ภาคปกติ
5 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) 30 ภาคปกติ
6 สาขาการบัญชี 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) 30 ภาคปกติ
7 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) 30 ภาคปกติ
8 สาขาการเงินและการลงทุน 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) 30 ภาคปกติ
9 สาขาการจัดการ 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 40 ภาคพิเศษ
10 สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 40 ภาคพิเศษ
11 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 20 ภาคพิเศษ
12 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 20 ภาคพิเศษ
13 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) 40 ภาคพิเศษ
14 สาขาการบัญชี 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) 40 ภาคพิเศษ
15 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) 40 ภาคพิเศษ
16 สาขาการเงินและการลงทุน 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) 40 ภาคพิเศษ
รวม  512   

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

no สาขาวิชา GPAX TGAT A-Level คณิตศาสตร์ จำนวนรับ กลุ่มภาค
1 สาขาการจัดการ 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 20 ภาค
ภาษาอังกฤษ
2 สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 20 ภาค
ภาษาอังกฤษ
3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 10 ภาค
ภาษาอังกฤษ
4 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 10 ภาค
ภาษาอังกฤษ
5 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) 20 ภาค
ภาษาอังกฤษ
6 สาขาการบัญชี 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) 20 ภาค
ภาษาอังกฤษ
7 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 2.00 / คณิตศาสตร์ 1 (61) 20 ภาค
ภาษาอังกฤษ
รวม  120  

โครงการขยายโอกาสสู่โรงเรียนต้นน้ำ
ปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 2)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในเขตจังหวัดชลบุรี

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)

สาขาวิชา ระบุ GPAX ระบุวิชา TGAT เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
(ต่อโรงเรียน)
จำนวนรับ
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาคปกติ
การจัดการ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการโรงแรม 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25
การบัญชี 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การเงินและการลงทุน  2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
ภาคพิเศษ
การจัดการ (ภาคพิเศษ) 2.00 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) 2.00 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 2.00 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการโรงแรม 2.00 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย 2.00 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 2.00 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 2.00 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)  2.00 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
รวม  16  

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา ระบุ GPAX ระบุวิชา TGAT(ต้องมี) เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
(ต่อโรงเรียน)
จำนวนรับ
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
การจัดการ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการโรงแรม 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 25
การบัญชี 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 50
 รวม 300 

โควตานักเรียนอำเภอบ่อทอง
ปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 2)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในเขตอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา ระบุ GPAX ระบุวิชา TGAT(ต้องมี) เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
(ต่อโรงเรียน)
จำนวนรับ
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาคปกติ
การจัดการ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการโรงแรม 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การบัญชี 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การเงินและการลงทุน  2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
 รวม  16

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา ระบุ GPAX ระบุวิชา TGAT(ต้องมี) เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ
(ต่อโรงเรียน)
จำนวนรับ
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
การจัดการ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการโรงแรม 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การบัญชี 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 / 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1 2
รวม  14 

โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 2)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา GPAX (20%) เกณฑ์การพิจารณา
TGAT และ A-Level
เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ 
TGAT A-Level (คณิต 1) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาคปกติ
การจัดการ 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการโรงแรม 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การบัญชี 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการโลจิสติกส์ 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การเงินและการลงทุน  20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
 
ภาคพิเศษ
การจัดการ (ภาคพิเศษ) 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการโรงแรม 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การบัญชี (ภาคพิเศษ) 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)  20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
 รวม 16 

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
สาขาวิชา GPAX (20%) เกณฑ์การพิจารณา
TGAT และ A-Level
เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
จำนวนรับ 
TGAT A-Level (คณิต 1) ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
การจัดการ 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการโรงแรม 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการแขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การบัญชี 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
การจัดการโลจิสติกส์ 20% 40% 40% 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 1
 รวม  7
Scroll to Top