คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
  2. การคำนวณคะแนน
    • การคำนวณคะแนนเกรดเฉลี่ย 20%
    • ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30%
    • A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 25%
    • A-Level วิชาภาษาอังกฤษ 25%

สาขาวิชาที่เปิดรับ "หลักสูตรภาคภาษาไทย" (Thai Programs)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
no สาขาวิชา GPAX TGAT A-Level คณิตศาสตร์ A-Level
ภาษาอังกฤษ
จำนวนรับ หลักสูตร
20% 30% 25% 25%
1 สาขาการจัดการ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   ภาคปกติ
2 สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   ภาคปกติ
3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   ภาคปกติ
4 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   ภาคปกติ
5 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) /   ภาคปกติ
6 สาขาการบัญชี / / คณิตศาสตร์ 1 (61) /   ภาคปกติ
7 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) /   ภาคปกติ
8 สาขาการเงินและการลงทุน / / คณิตศาสตร์ 1 (61) /   ภาคปกติ
9 สาขาการจัดการ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   ภาคพิเศษ
10 สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   ภาคพิเศษ
11 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   ภาคพิเศษ
12 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   ภาคพิเศษ
13 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) /   ภาคพิเศษ
14 สาขาการบัญชี / / คณิตศาสตร์ 1 (61) /   ภาคพิเศษ
15 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) /   ภาคพิเศษ
16 สาขาการเงินและการลงทุน / / คณิตศาสตร์ 1 (61) /   ภาคพิเศษ
รวม     

สาขาวิชาที่เปิดรับ "หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ" (English Programs :EP)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
no สาขาวิชา GPAX TGAT A-Level คณิตศาสตร์ A-Level
ภาษาอังกฤษ
จำนวนรับ หลักสูตร
30% 30% 25% 25%
1 สาขาการจัดการ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   English Program
2 สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   English Program
3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   English Program
4 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) /   English Program
5 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) /   English Program
6 สาขาการบัญชี / / คณิตศาสตร์ 1 (61) /   English Program
7 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) /   English Program
รวม     

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ และค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ตลอดหลักสูตร (4 ปี) เป็นเงิน 471,200 บาท โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บในแต่ละภาคการศึกษา ภาคการศึกษาแรกเข้า 59,950 และภาคการศึกษาถัดไป 58,750

ดูรายละเอียดการับสมัคร TCAS รอบที่ 3 http://www.mytcas.com (ทปอ.)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดของการสมัครคัดเลือกที่ผ่านมาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mytcas.com โดยลิงก์จะอยู่ด้านล่างสุดของ website

Scroll to Top