Regular and Special

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย และสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยในอันที่จะทำหน้าที่ บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

ภาคพิเศษ นั้น แตกต่าง จากภาคปกติ อย่างไร

  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงกว่าภาคปกติ
  • ช่วงของเวลาเรียน นิสิตภาคปกติจะเริ่มเรียนในเวลา 09.00-16.00 วันจันทร์-เสาร์ และนิสิตภาคพิเศษจะเริ่มเรียนในเวลา 13.00 -19.30 วันจันทร์-อาทิตย์

*** หมายเหตุ ทั้งนี้เวลาเรียน และตารางเรียน ของนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการลงทะเบียนของนิสิตแต่ละบุคคล

Scroll to Top