คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
 2. มีผลคะแนนสอบ  TGAT, A-Level
  – TGAT = 60%
  – A-Level 2 วิชา = 40%
    • ภาษาอังกฤษ (20%)
    • คณิตศาสตร์ (20%) สามารถเลือกใช้คะแนนได้ ดังนี้
  – ทุกสาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  – เฉพาะสาขาการจัดการ, การตลาดดิจิทัลฯ และ การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สามารถเลือกใช้ คะแนนคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือ 2 อย่างใดอย่างหนึ่งได้

สาขาวิชาที่เปิดรับ "หลักสูตรภาคภาษาไทย" (Thai Programs)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
noสาขาวิชาTGATA-Level
ภาษาอังกฤษ
A-Level คณิตศาสตร์จำนวนรับหลักสูตร
60%20%20%
1สาขาการจัดการ//คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62)40ภาคพิเศษ
2สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา//คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62)40ภาคพิเศษ
3สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม)//คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62)30ภาคพิเศษ
4สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย)//คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62)30ภาคพิเศษ
5สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ//คณิตศาสตร์ 1 (61)40ภาคพิเศษ
6สาขาการบัญชี//คณิตศาสตร์ 1 (61)40ภาคพิเศษ
7สาขาการจัดการโลจิสติกส์//คณิตศาสตร์ 1 (61)40ภาคพิเศษ
8สาขาการเงินและการลงทุน//คณิตศาสตร์ 1 (61)40ภาคพิเศษ
รวม300

สาขาวิชาที่เปิดรับ "หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ" (English Programs)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
no สาขาวิชา TGAT A-Level
ภาษาอังกฤษ
A-Level คณิตศาสตร์ จำนวนรับ หลักสูตร
60% 20% 20%
1 สาขาการจัดการ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 40 ภาคภาษาอังกฤษ
2 สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 40 ภาคภาษาอังกฤษ
3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 30 ภาคภาษาอังกฤษ
4 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) / / คณิตศาสตร์ 1 (61) หรือ คณิตศาสตร์ 2 (62) 30 ภาคภาษาอังกฤษ
5 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) 40 ภาคภาษาอังกฤษ
6 สาขาการบัญชี / / คณิตศาสตร์ 1 (61) 40 ภาคภาษาอังกฤษ
7 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / / คณิตศาสตร์ 1 (61) 40 ภาคภาษาอังกฤษ
รวม 260

สมัครได้ที่ https://admissions.src.ku.ac.th/

**นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สถานภาพนิสิตสิ้นสุดตามระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2566 มีผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT , A-Level คณิตศาสตร์ และ A-Level ภาษาอังกฤษ หรือ มีผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) หรือผลคะแนน 9 วิชาสามัญ

Scroll to Top