สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เข้าศึกษาด้วยระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) หลักสูตรภาคภาษาไทย ภาคปกติและภาคพิเศษ 7 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 7 สาขาวิชา จำนวน 3 รอบ  ดังนี้

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2565 - 9 มกราคม 2566

รอบที่ 2 โควตารับตรง

รับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2566

 

รอบที่ 3 Admission

รับสมัครวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

รับสมัคร 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร