.........

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทุกท่าน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ข่าวการรับสมัคร

การรับเข้าศึกษาต่อใน คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 7 หลักสูตร 7 สาขา ดังนี้
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชีบริหาร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ปฏิทินและรายละเอียดคุณสมบัติ การรับสมัคร (ระบบ TCAS)

การรับสมัคร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาการจัดการ)
  โครงการ   วันที่รับสมัคร  
  ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม อ่านรายละเอียด   1 – 31 ต.ค. 60   นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด (คุณสมบัติการสมัครให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนด)
  ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน อ่านรายละเอียด   1 – 31 ต.ค. 60   นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ชุมชน 23 ชุมชุน (คุณสมบัติการสมัครให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนด)
การรับสมัคร รอบที่ 2 การรับระบบโควตา วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิทยาการจัดการ)
  โครงการ   วันที่รับสมัคร
  โครงการรับตรงภาคตะวันออกและเขตพื้นที่เชื่อมโยง 33 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด   20 ธ.ค. 60 – 2 เม.ย. 61
การรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับสมัคร 9 - 13 พ.ค. 2561
การรับสมัคร รอบที่ 4 การรับระบบกลาง Admissions รับสมัคร 6 - 10 มิ.ย. 2561
การรับสมัคร รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

ฝ่ายจัดการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

โทรศัพท์ +66 (0) 3835 2825 โทรสาร +66 (0) 3835 2380