สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

การเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เข้าศึกษาด้วยระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) หลักสูตรภาคภาษาไทย ภาคปกติและภาคพิเศษ 7 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 7 สาขาวิชา จำนวน 3 รอบ  ดังนี้

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

รับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2564 - 14 มกราคม 2565

รอบที่ 2 โควตารับตรง

รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2565

 

read more + 

รอบที่ 3 - Admission

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัคร