หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดสอนระดับปริญญาตรี  7 สาขา ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ดังนี้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร            

 •  ภาษาไทย    
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ           
 •  ภาษาอังกฤษ 
  Bachelor of Business Administration Program in Management 

ชื่อปริญญา           

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)    
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
 • (ชื่อย่อ)     
  บธ.บ. (การจัดการ) 
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) 
  Bachelor of Business Administration (Management)
 • (ชื่อย่อ)  
  B.B.A. (Management)

แนะนำหลักสูตร

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการจัดการที่ครอบคลุมเนื้อหาใน ด้านจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการโครงการธุรกิจ การจัดการความรู้ กฎหมายธุรกิจ และการ เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลไกในการบริหารองค์กรในยุคศตวรรษที่ 21
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจในด้านการจัดการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการ ทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การแก้ไขปัญหา และการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ทั้งระดับธุรกิจ และองค์กรที่ครอบคลุมในหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา

ชื่อหลักสูตร            

 •  ภาษาไทย    
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา
 •  ภาษาอังกฤษ 
  Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding

ชื่อปริญญา 

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)    
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา)
 • (ชื่อย่อ)     
  บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) 
  Bachelor of Business Administration (Digital Marketing and Branding)
 • (ชื่อย่อ)  
  B.B.A. (Digital Marketing and Branding)

แนะนำหลักสูตร

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านการตลาดดิจิทัลให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้กระบวนการวิจัยการตลาด การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ การเพิ่มมูลค่าและการสร้างตรา การสื่อสารที่เข้าถึงตลาดผู้บริโภคที่เหมาะสมในยุคดิจิตอล รวมถึงการนำแนวคิดมาใช้ปฏิบัติในโลกการตลาดที่เป็นอริง

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อหลักสูตร            

 •  ภาษาไทย    
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 •  ภาษาอังกฤษ 
  Bachelor of Business Administration Program in International Business

ชื่อปริญญา 

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)    
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • (ชื่อย่อ)     
  บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) 
  Bachelor of Business Administration (International Business)
 • (ชื่อย่อ)  
  B.B.A. (International Business)

แนะนำหลักสูตร

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในการวางแผน การดำเนินงาน การปฏิบัติการในกิจกรรมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการเพื่อการส่งออกและการนำเข้า ตลอดจนการสร้างความสามารถให้แก่บัณฑิตในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระดับโลกที่เหมาะสมโดยบูรณาความรู้ทางด้านการเงิน การตลาด การบัญชี เทคโนโลยี กฎหมาย การเมือง ภาษี และปัจจัยอื่นในการดำเนินธุรกิจระหว่าง ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และ ละตินอเมริกา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนของเศรษฐกิจโลก โดยเป้าหมายหลักเพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ และประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในด้านการวางแผน การดำเนินงาน การปฏิบัติงานในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

ชื่อหลักสูตร            

 •  ภาษาไทย    
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 •  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management

ชื่อปริญญา 

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)    
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
 • (ชื่อย่อ)     
  บธ.บ. (สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) 
  Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry Management)
 • (ชื่อย่อ)  
  B.B.A. (Hospitality Industry Management)

แนะนำหลักสูตร

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวในเชิงบริหาร


   แขนง “การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย หรือ Contemporary Tourism Management (CTM)”  มี  3Cs เป็นหัวใจหลัก คือ 1.CONCEPTS (of Tourism Management) : แนวคิดดั้งเดิม แนวคิดสมัยใหม่ ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 2.CREATIVITY (in Tourism Management) :  ความคิดสร้างสรรค์ ในการรังสรรค์ผลงานและการออกแบบในการจัดการการท่องเที่ยว 3.CORPORATE SKILLS (for Tourism Management) : ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการจัดการอารมณ์ เพื่อเป็นผู้นำด้านการบริการ นอกเหนือจากนี้การเรียนในแขนงนี้ยังสามารถยื่นขอบัตรมัคคุเทศก์ เพื่อไปประกอบอาชีพนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักรไทย
 แขนง “การจัดการโรงแรม หรือ Hotel Management (HM)” เป็นแขนงวิชาภายใต้หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ที่ทันสมัย รองรับการ เปลี่ยนแปลงและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมบริการในอนาคตทั้งในพื้นที่ EEC และ ประเทศไทย มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ (ภาคทฤษฎี) และความเชี่ยวชาญ (ภาคปฏิบัติ) ในด้านการจัดการโรงแรมอย่างมืออาชีพและภาคการบริการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อหลักสูตร            

 •  ภาษาไทย    
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 •  ภาษาอังกฤษ 
  Bachelor of Business Administration Program in Accounting

ชื่อปริญญา 

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)    
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • (ชื่อย่อ)     
  บธ.บ. (การบัญชี)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) 
  Bachelor of Business Administration (Accounting)
 • (ชื่อย่อ)  
  B.B.A. (Accounting)

แนะนำหลักสูตร

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ทางด้านการบัญชีบริหาร สามารถจัดเตรียมข้อมูลทางการบัญชี นำเสนอข้อมูลทางการบัญชี วิเคราะห์และแปลความหมายทางด้านการบัญชี โดยใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการบัญชีในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่องค์กรและนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา แปลความหมายและนำเสนอข้อมูลทางด้านการบัญชี และมีความสามารถในการสื่อสาร มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาด

 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่อหลักสูตร            

 •  ภาษาไทย    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 •  ภาษาอังกฤษ 
  Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

ชื่อปริญญา 

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)    
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
 • (ชื่อย่อ)     
  บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) 
  Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
 • (ชื่อย่อ)  
  B.B.A. (Logistics Management)

แนะนำหลักสูตร

   หลักสูตรการจัดการโลจิสิสติกส์ มุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ เช่น การวางแผน การจัดซื้อ การบริหารคลังสินค้า การบริการลูกค้า สินค้าคงคลัง การจัดเก็บ กิจกรรมการขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การฝึกสังเกตและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์ และฝึกงานในสถานประกอบการจริง ตลอดจนเมื่อจบการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยเป้าหมายหลักเพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์ในด้านการวางแผน การปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน

ชื่อหลักสูตร            

 •  ภาษาไทย    
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 •  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Finance and Investment

ชื่อปริญญา 

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)    
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)
 • (ชื่อย่อ)     
  บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) 
  Bachelor of Business Administration (Finance and Investment)
 • (ชื่อย่อ)  
  B.B.A. (Finance and Investment)

แนะนำหลักสูตร

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน มุ่งเน้นการนำทฤษฎีในการบริหารการเงินและการลงทุนมาประยุกต์ในเชิงปฏิบัติติร่วมกับการใช้แบบจำลองทางการเงิน (Financial Models) และซอฟแวร์ทางการเงินในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าและพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทำให้ผู้บริหารงานทางการเงินและนักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้บัณฑิตมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในศาสตร์ทางด้านการเงินและการลงทุน ครอบคลุมทั้งสายวิชาชีพสถาบันการเงิน การลงทุนและการเงินในองค์กรธุรกิจ และสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพได้อย่างเป็นระบบ

โครงสร้างหลักสูตร

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ภาคปกติ  ภาคพิเศษ

ภาคพิเศษ นั้น แตกต่าง จากภาคปกติ อย่างไร

 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงกว่าภาคปกติ
 • ช่วงของเวลาเรียน นิสิตภาคปกติจะเริ่มเรียนในเวลา 09.00-16.00 วันจันทร์-เสาร์ และนิสิตภาคพิเศษจะเริ่มเรียนในเวลา 13.00 -19.00 วันจันทร์-อาทิตย์
 • *** หมายเหตุ ทั้งนี้เวลาเรียน และตารางเรียน ของนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการลงทะเบียนของนิสิตแต่ละบุคคล