อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ภาคปกติ  

คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค (คณะวิทยาการจัดการ)
ภาคแรก*ภาคปกติ**ภาคฤดูร้อน***
– ทุกสาขาวิชา 
 
18,00016,5005,000

ภาคพิเศษ

คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค (คณะวิทยาการจัดการ)
ภาคแรก*ภาคปกติ**ภาคฤดูร้อน***
– ทุกสาขาวิชา 
 
24,90023,7005,400

ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค (คณะวิทยาการจัดการ)
ภาคแรก*ภาคปกติ**ภาคฤดูร้อน***
– ทุกสาขาวิชา 
 
59,95058,75013,500
กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตต่างชาติ สำหรับนิสิตเข้าภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ
* ภาคแรก หมายถึง ภาคเรียนแรกที่นิสิตใหม่เข้ามามอบตัวและลงทะเบียนเรียน
** ภาคปกติ หมายถึง ภาคต้นและภาคปลายที่มิใช่ภาคแรกเป็นภาคบังคับที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน
*** ภาคฤดูร้อน หมายถึง ภาคการศึกษาพิเศษที่มิใช่ภาคบังคับ สำหรับนิสิตที่มีรายวิชาเรียนตกค้างหรืออื่น ๆ