อัตราค่าธรรมเนียมศึกษา หลักสูตรภาคภาษาไทย | คณะวิทยาการจัดการ

Teaser
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สำหรับนิสิตปริญญาตรี | หลักสูตรภาคภาษาไทย

อัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรภาคภาษาไทย | คณะวิทยาการจัดการ 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ภาคปกติ  

คณะ/สาขาวิชา 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค

ภาคแรก*

ภาคปกติ**

ภาคฤดูร้อน***

คณะวิทยาการจัดการ

- ทุกสาขาวิชา 
 

18,000

16,500

5,000

ภาคพิเศษ

คณะ/สาขาวิชา 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค

ภาคแรก*

ภาคปกติ**

ภาคฤดูร้อน***

คณะวิทยาการจัดการ

- ทุกสาขาวิชา 
 

24,900

23,700

5,400

ภาคพิเศษ นั้น แตกต่าง จากภาคปกติ อย่างไร

  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษจะมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงกว่าภาคปกติ
  • ช่วงของเวลาเรียน นิสิตภาคปกติจะเริ่มเรียนในเวลา 09.00-16.00 วันจันทร์-เสาร์ และนิสิตภาคพิเศษจะเริ่มเรียนในเวลา 13.00 -19.00 วันจันทร์-อาทิตย์
  • *** หมายเหตุ ทั้งนี้เวลาเรียน และตารางเรียน ของนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการลงทะเบียนของนิสิตแต่ละบุคคล