โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 1)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 4-5 ภาคการศึกษา โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมีจำนวนหน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้สำเนาเอกสารผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ฉบับจริง 6 ภาคการศึกษา โดยต้องมีจำนวนหน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีคะแนน TGAT
 • GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 • หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  • ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
 • การตัดสินจากการเรียงลำดับคะแนน (Rank) โดยมีค่าน้ำหนัก ดังนี้
  • GPAX 20%
  • TGAT 40%
  • Portfolio 40%

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. Portfolio ผลงาน จำนวนไม่เกิน 10 แผ่น (ไม่รวมหน้าปก) เช่น เอกสาร/เกียรติบัตร/หนังสือรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ การเข้าค่าย ทักษะวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ Open-house
 2. สำเนาผลการเรียน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
no สาขาวิชา TGAT
ไม่ระบุขั้นต่ำ
GPAX
2.00
เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
หลักสูตร จำนวนรับ
คณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ
9 หน่วยกิต
1 สาขาการจัดการ / / / / ภาคปกติ 35
2 สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา / / / / ภาคปกติ 35
3 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ / / / / ภาคปกติ 35
4 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) / / / / ภาคปกติ 15
5 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) / / / / ภาคปกติ 15
6 สาขาการบัญชี / / / / ภาคปกติ 35
7 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / / / / ภาคปกติ 35
8 สาขาการเงินและการลงทุน  / / / / ภาคปกติ 35
9 สาขาการจัดการ (ภาคพิเศษ) / / / / ภาคพิเศษ 20
10 สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) / / / / ภาคพิเศษ 20
11 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) / / / / ภาคพิเศษ 20
12 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม)
(ภาคพิเศษ)
/ / / / ภาคพิเศษ 20
13 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
(ภาคพิเศษ)
/ / / / ภาคพิเศษ 20
14 สาขาการบัญชี (ภาคพิเศษ) / / / / ภาคพิเศษ 20
15 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) / / / / ภาคพิเศษ 20
16 สาขาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)  / / / / ภาคพิเศษ 20
รวมจำนวนรับภาคภาษาไทย (Thai Program) 400

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
no. สาขาวิชา TGAT
ไม่ระบุขั้นต่ำ
GPAX
2.00
เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
หลักสูตร จำนวนรับ
คณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ
9 หน่วยกิต
1 สาขาการจัดการ / / / / English Program 15
2 สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา / / / / English Program 15
3 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ / / / / English Program 15
4 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม) / / / / English Program 10
5 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) / / / / English Program 10
6 สาขาการบัญชี / / / / English Program 15
7 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / / / / English Program 15
รวมจำนวนรับภาคภาษาอังกฤษ (English Program) 85

โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน ปีการศึกษา 2567
(TCAS รอบที่ 1)

เอกสารหลักฐาน

นักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคมฯลฯ (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)

หลักสูตร รหัสสาขา คณะ/สาขาวิชา GPAX คะแนน
 TGAT
เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต) จำนวน
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ปกติ R02 การจัดการ 3.00 12 9 2
R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3.00 12 9 2
R14 การจัดการโลจิสติกส์ 3.00 12 9 2
R16 การเงินและการลงทุน 3.00 12 9 2
R20 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
3.00 12 9 1
R22 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
3.00 12 9 1
R24 การบัญชี 3.00 12 9 2
R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 3.00 12 9 2
ภาคพิเศษ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
R21 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ   
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ)
2.50 12 9 1
R23 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ)
2.50 12 9 1
R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R26 การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R28 การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R29 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R30 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.50 9 12 1
R31 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.50 9 12 1

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เอกสารบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตร ลำดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX คะแนน
 TGAT
เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต) จำนวน
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ปกติ R02 การจัดการ 2.50 12 9 2
R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ 2.50 12 9 2
R14 การจัดการโลจิสติกส์ 2.50 12 9 2
R16 การเงินและการลงทุน 2.50 12 9 2
R20 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
2.50 12 9 1
R22 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
2.50 12 9 1
R24 การบัญชี 2.50 12 9 2
R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 2.50 12 9 2
ภาคพิเศษ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 2.00 12 9 2
R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) 2.00 12 9 2
R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 2.00 12 9 2
R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) 2.00 12 9 2
R21 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ   
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ)
2.00 12 9 1
R23 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ)
2.00 12 9 1
R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) 2.00 12 9 2
R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) 2.00 12 9 2
หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R26 การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R28 การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R29 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R30 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.50 9 12 1
R31 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.50 9 12 1

โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง"

ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เอกสารบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตร ลำดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX คะแนน
 TGAT
เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต) จำนวน
คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
R08 การจัดการ (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
R15 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
R17 การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
R21 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ   
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ)
2.50 12 9 1
R23 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ)
2.50 12 9 1
R25 การบัญชี (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) 2.50 12 9 2
หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R26 การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R28 การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R29 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2.50 9 12 2
R30 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.50 9 12 1
R31 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.50 9 12 1

โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ

หลักสูตร ลำดับ GPAX คะแนน
 TGAT
เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต) จำนวน
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาคปกติ 1 2.50 12 9 1
2 การจัดการ (ภาคปกติ) 12 9 1
3 การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) 12 9 1
4 การเงินและการลงทุน (ภาคปกติ) 12 9 1
5 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ   
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคปกติ)
12 9 1
6 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคปกติ)
12 9 1
7 การบัญชี (ภาคปกติ) 12 9 1
8 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคปกติ) 12 9 1
หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
R18 2.50 9 12 1
R26 การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 9 12 1
R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 9 12 1
R28 การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 9 12 1
R29 การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 9 12 1
R30 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9 12 1
R31 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9 12 1
Scroll to Top