TCAS 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 1)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 4-5 ภาคการศึกษา โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมีจำนวนหน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้สำเนาเอกสารผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ฉบับจริง 6 ภาคการศึกษา โดยต้องมีจำนวนหน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีคะแนน TGAT
 • ระบุ GPAX
  • หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)
   • ภาคปกติ   GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.00
   • ภาคพิเศษ  GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
  • หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
   • GPAX  ไม่น้อยกว่า 2.00
 • การตัดสินจากการเรียงลำดับคะแนน (Rank) โดยมีค่าน้ำหนัก ดังนี้
  • GPAX 20%
  • TGAT 40%
  • Portfolio 40%

หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้

 • คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 • ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. Portfolio ผลงาน จำนวนไม่เกิน 10 แผ่น (ไม่รวมหน้าปก) เช่น เอกสาร/เกียรติบัตร/หนังสือรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ การเข้าค่าย ทักษะวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ Open-house
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาผลการเรียน
หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai program)
สาขาวิชาที่เปิดรับ
noสาขาวิชาTGAT
ไม่ระบุขั้นต่ำ
GPAX
2.00
เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
หลักสูตรจำนวนรับ
คณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ
9 หน่วยกิต
1สาขาการจัดการ////ภาคปกติ35
2สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา////ภาคปกติ35
3สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ////ภาคปกติ35
4สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม)////ภาคปกติ15
5สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย)////ภาคปกติ15
6สาขาการบัญชี////ภาคปกติ35
7สาขาการจัดการโลจิสติกส์////ภาคปกติ35
8สาขาการเงินและการลงทุน ////ภาคปกติ35
9สาขาการจัดการ (ภาคพิเศษ)////ภาคพิเศษ20
10สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ)////ภาคพิเศษ20
11สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)////ภาคพิเศษ20
12สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม)
(ภาคพิเศษ)
////ภาคพิเศษ20
13สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
(ภาคพิเศษ)
////ภาคพิเศษ20
14สาขาการบัญชี (ภาคพิเศษ)////ภาคพิเศษ20
15สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)////ภาคพิเศษ20
16สาขาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) ////ภาคพิเศษ20
รวมจำนวนรับภาคภาษาไทย (Thai Program)400

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
no.สาขาวิชาTGAT
ไม่ระบุขั้นต่ำ
GPAX
2.00
เกณฑ์ขั้นต่ำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(หน่วยกิต)
หลักสูตรจำนวนรับ
คณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ
9 หน่วยกิต
1สาขาการจัดการ////English Program15
2สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา////English Program15
3สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ////English Program15
4สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการโรงแรม)////English Program10
5สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (แขนงการจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย)////English Program10
6สาขาการบัญชี////English Program15
7สาขาการจัดการโลจิสติกส์////English Program15
รวมจำนวนรับภาคภาษาอังกฤษ (English Program)85

โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน ปีการศึกษา 2567 (TCAS รอบที่ 1)

เอกสารหลักฐาน

นักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคมฯลฯ (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ)

หลักสูตรรหัสสาขาคณะ/สาขาวิชาGPAXคะแนน
 TGAT
เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต)จำนวน
คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ
ปกติR02การจัดการ3.001292
R04ธุรกิจระหว่างประเทศ3.001292
R14การจัดการโลจิสติกส์3.001292
R16การเงินและการลงทุน3.001292
R20การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
3.001291
R22การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
3.001291
R24การบัญชี3.001292
R32การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา3.001292
ภาคพิเศษR07ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)2.501292
R08การจัดการ (ภาคพิเศษ)2.501292
R15การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)2.501292
R17การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)2.501292
R21การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ   
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ)
2.501291
R23การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ)
2.501291
R25การบัญชี (ภาคพิเศษ)2.501292
R33การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ)2.501292
หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
R18ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R26การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R27การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R28การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R29การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R30การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.509121
R31การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.509121

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เอกสารบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตรลำดับคณะ/สาขาวิชาGPAXคะแนน
 TGAT
เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต)จำนวน
คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ
ปกติR02การจัดการ2.501292
R04ธุรกิจระหว่างประเทศ2.501292
R14การจัดการโลจิสติกส์2.501292
R16การเงินและการลงทุน2.501292
R20การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
2.501291
R22การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
2.501291
R24การบัญชี2.501292
R32การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา2.501292
ภาคพิเศษR07ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)2.001292
R08การจัดการ (ภาคพิเศษ)2.001292
R15การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)2.001292
R17การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)2.001292
R21การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ   
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ)
2.001291
R23การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ)
2.001291
R25การบัญชี (ภาคพิเศษ)2.001292
R33การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ)2.001292
หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
R18ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R26การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R27การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R28การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R29การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R30การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.509121
R31การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.509121

โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย “เด็กดีศรีระยอง”

ประวัติผลงานของผู้สมัครในประเด็นที่ใช้ในการพิจารณา (Portfolio), เรียงความแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เอกสารบ่งชี้แสดงว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตรลำดับคณะ/สาขาวิชาGPAXคะแนน
 TGAT
เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต)จำนวน
คณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศ
ภาคพิเศษR07ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)2.501292
R08การจัดการ (ภาคพิเศษ)2.501292
R15การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)2.501292
R17การเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)2.501292
R21การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ   
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคพิเศษ)
2.501291
R23การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคพิเศษ)
2.501291
R25การบัญชี (ภาคพิเศษ)2.501292
R33การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ)2.501292
หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
R18ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R26การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R27การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R28การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R29การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)2.509122
R30การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.509121
R31การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2.509121

โครงการรับนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ

หลักสูตรลำดับGPAXคะแนน
 TGAT
เกณฑ์ขั้นต่ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หน่วยกิต)จำนวน
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ภาคปกติ12.501291
2การจัดการ (ภาคปกติ)1291
3การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ)1291
4การเงินและการลงทุน (ภาคปกติ)1291
5การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ   
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคปกติ)
1291
6การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (ภาคปกติ)
1291
7การบัญชี (ภาคปกติ)1291
8การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคปกติ)1291
หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
R182.509121
R26การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)9121
R27การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)9121
R28การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)9121
R29การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)9121
R30การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9121
R31การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9121