อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ภาคปกติ

คณะ/สาขาวิชา  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค (คณะวิทยาการจัดการ)
ภาคแรก*(รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 67 ขึ้นไป) ภาคแรก* (รหัสนิสิตขึ้นด้วย 66 ลงมา) ภาคเรียนปกติ** (รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 67 ขึ้นไป) ภาคเรียนปกติ** (รหัสนิสิตขึ้นด้วย 66 ลงมา) ภาคฤดูร้อน***(รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 67 ขึ้นไป) ภาคฤดูร้อน*** (รหัสนิสิตขึ้นด้วย66 ลงมา)
– ทุกสาขาวิชา 17,200 18,000 17,200 16,500 5,000 5,000

ภาคพิเศษ

คณะ/สาขาวิชา  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค (คณะวิทยาการจัดการ)
ภาคแรก* ภาคปกติ** ภาคฤดูร้อน***
– ทุกสาขาวิชา   24,900 23,700 5,400

ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

คณะ/สาขาวิชา  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค (คณะวิทยาการจัดการ)
ภาคแรก* ภาคปกติ** ภาคฤดูร้อน***
– ทุกสาขาวิชา   59,950 58,750 13,500
กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับนิสิตต่างชาติ สำหรับนิสิตเข้าภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
* ภาคแรก หมายถึง ภาคเรียนแรกที่นิสิตใหม่เข้ามามอบตัวและลงทะเบียนเรียน
** ภาคปกติ หมายถึง ภาคต้นและภาคปลายที่มิใช่ภาคแรกเป็นภาคบังคับที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียน
*** ภาคฤดูร้อน หมายถึง ภาคการศึกษาพิเศษที่มิใช่ภาคบังคับ สำหรับนิสิตที่มีรายวิชาเรียนตกค้างหรืออื่น ๆ

 

Scroll to Top